R+R Worldbike Korlátolt Felelősségü Társaság (2900 Komárom Csillag ltp. 14.) (a továbbiakban: 

Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a webshop-használóval, 

a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni 

kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés 

céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy 

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő 

jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna 

(mint például jelen esetben egy webshopon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi 

információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 

ismertetése, valamint

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az 

adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az 

alábbi oldalról: http://rbike.hu/images/adatkezeles.pdf

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-79098/2014.

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A 

tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Értelmező fogalmak (3.§)

1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított 

vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, 

gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az 

adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti 

szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

valamint a bűnügyi személyes adat;

4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja 

a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez;

5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált 

eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja;

7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 

törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése;

8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele;

9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 

többé nem lehetséges;

11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 

céljából;

12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges 

vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése;

14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik;

15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése 

alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - 

adatok feldolgozását végzi;

16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez 

az adat keletkezett;

17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga 

teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon 

közzéteszi;

18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

19. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az 

érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)

1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott 

körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

2.Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 

szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll.

  

3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem 

képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú 

érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait 

fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges 

mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes 

adatai kezelhetőek.

4.A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 

jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 

utólagos jóváhagyása nem szükséges.

5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan 

információt, amelyet a személyes adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, 

így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a 

felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó 

igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, 

hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak 

szerinti kezeléséhez.

6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az 

adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])

1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak 

a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])

 

 A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a 

kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Funkcionális adatkezelés

 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal 

funkcionalitásának működése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Felhasználói név, jelszó, vezeték- és 

keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási név, számlázási cím, a 

regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím. 

3. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

4. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás 

nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint 

az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának 

céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével 

azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A következő adatok 

módosítását lehet elvégezni a weboldalakon: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail 

cím, telefonszám, lakcím, számlázási név, számlázási cím.

 

 A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett 

kezdeményezni:

- postai úton a 2900 Komárom Csillag ltp. 14.. címen,

- e-mail útján az info@rbike.hu e-mail címen.

8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 

illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése. 

A funkcionális adatkezelésre vonatkozó 

alapelveink (Elker tv. 13/A.)

 1.A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására 

irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes 

személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének 

időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, 

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania 

és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes 

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az 

Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, 

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb 

célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek 

címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás 

céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő 

hozzájárulása alapján kezelhet.

4.Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás 

igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan 

biztosítani kell, hogy az adatkezelést megtilthassa.

5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés 

megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az 

adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő 

rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

6.A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel 

során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból 

mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem 

hozható adatok kezelését is.

 Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal 

cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez 

használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, 

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, 

időpontok

4. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására 

és a látogatók nyomon követése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés 

időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, 

míg a terméklistázás sorrendjének beállítását szabályozó cookie esetében 365 napig 

tart. 

7. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával.

8. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek 

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében 

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

9. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben 

a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton 

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által 

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához 

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

10. [opcionális] A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás 

igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok 

kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem 

alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://

www.google.hu/policies/privacy/ads/

 

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel 

a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy 

telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat 

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait 

kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és 

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben 

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát 

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. 

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal 

cookie adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, 

időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push 

üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, 

termékekről, akciókról, új funkciókról stb. 

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, 

ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Adattovábbítás 

1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal 

adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre. A továbbított adatok köre a szállítás 

lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, termék neve, fizetendő összeg.

A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Név, cím, 

tranzakciós összeg, tranzakciós jogcím.

3. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő és végző valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás 

lebonyolításáig tart.

 

 6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes 

adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

Cég név: Royal-Futár Hungária Kft

Pontos cím: 1097 Budapest Gubacsi út 32.

Telefonszám: 06-1-216-3606

Fax szám: 434-4628

Email cím: komuves@royal.hu ügyvezető

 

 7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti 

a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes 

adatainak mielőbbi törlését.

8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) 

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 

Adatbiztonság (7.§)

1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és 

végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni 

az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info 

tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek.

3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 

megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az 

alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

4.A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok 

védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy 

a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az 

adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy 

továbbíthatják;

d. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, 

mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló 

intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika 

mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell 

választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, 

ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

Az érintettek jogai (14.-19.§)

1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását 

személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - 

törlését vagy zárolását.

2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, 

illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az 

érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról 

és címzettjéről.

3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az 

érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely 

tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az 

adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének 

meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott 

egyéb adatokat.

 

 

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló 

kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, 

azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, 

továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető 

formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a 

valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes 

adatot helyesbíti.

7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, 

vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés 

sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig 

kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését 

kizárta.

8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, 

a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - 

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az 

adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja 

annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége 

vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés 

céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 

nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 

indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 

adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz 

fordulás lehetőségéről.

  

Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra 

vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 

adatkezelést törvény rendelte el;

b)a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést 

hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett 

tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további 

adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 

a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, 

akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik 

kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az 

ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság 

soron kívül jár el.

 

4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági jogérvényesítés (22.§)

1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő 

köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles 

bizonyítani.

 

 

2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása 

szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 

megindítható.

3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 

Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás 

megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált 

adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának 

figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett 

személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő 

köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn 

belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak 

közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és 

nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

Kártérítés és sérelemdíj (23. §)

1.Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni.

2.Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát 

megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért 

és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott 

személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az 

okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége 

alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az 

adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, 

amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott 

jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából 

származott.

 

 Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 

13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára